Salgs- og leveringsbetingelser 2023

 

1. Omfang

1.1 Medmindre vilkårene i salgs- og leveringsbetingelserne udtrykkeligt er ændret i en særskilt, skriftlig aftale, er vilkårene i disse betingelser gældende.

 

2. Konsulentydelser

2.1 Et al. leverer den fornødne konsulentbistand til kunden. Ydelsen vedrører generel konsulentbistand eller konkrete opgaver i en nærmere angivet kontraktperiode. Et al. bærer ikke noget ansvar for, at konsulenterne har specifikt kendskab til kundens IT-systemer og/eller programmel. Et al. er ansvarlig for, at konsulenterne har tilstrækkelige uddannelses- og arbejdsmæssige kvalifikationer til at kunne levere konsulentbistand til den bestilte opgave i en kvalitet, der som minimum svarer til sædvanlig standard på området.

2.2 Ydelsen leveres som udgangspunkt i kundens åbningstid. Konsulenter/underleverandører er berettigede til at levere konsulentydelser til anden side, såfremt dette er foreneligt med leveringen af ydelser til kunden.

2.3 Et al. er berettiget til at lade de ydelser der skal leveres udføre af underentreprenører uden Kundes forudgående samtykke.

2.4 Konsulenter, erstattes/udskiftes kun såfremt dette kan ske uden ulempe og/eller meromkostning for kunden.

2.5 Såfremt en konsulent måtte blive uarbejdsdygtig grundet sygdom eller lignende, herunder graviditet, dødsfald eller andet, der kan betegnes som lovligt forfald, og således blive forhindret i at varetage sine funktioner som konsulent for kunden, er Et al. ikke ansvarlig for, at løsningen af opgaven/leveringen af ydelserne kan forsinkes.

2.6 Såfremt en situation som anført i punkt 2.5 måtte opstå, vil Et al. bestræbe sig på hurtigst muligt at finde en ny konsulent med de relevante kvalifikationer.

 

3. Priser

3.1 Aftalte timepriser er gældende for konsulentydelser, der udføres inden for normal arbejdstid, dvs. i hverdagene (mandag-fredag, ekskl. helligdage) i tidsrummet 07.30-17.00.

3.2 Hvis kunden ønsker konsulentydelser i tidsrummet 17.00– 21.00, beregnes der et tillæg på 50% af den aftalte timepris. I tidsrummet 21.00-07.30 beregnes et tillæg på 100% af timeprisen. Lørdage, søndage og helligdage beregnes et tillæg på 150% af timeprisen.

3.3 Arbejde i henhold til 3.2. udføres kun efter aftale med kunden, idet Et al. ellers ikke er berettiget til de angivne tillæg.

3.4 Såfremt andet ikke er aftalt, afregnes kørsel til halv timepris. Kørsel afregnes fra den lokation konsulenten er tilknyttet dog aldrig længere end den faktiske kørsel (f.eks. fra konsulentens bopæl). Bro, færge og evt. hotelregninger afregnes med de faktiske beløb efter regning.

3.5 Såfremt andet ikke er aftalt, faktureres vagter hvor konsulenten er anmodet om at stå til rådighed med 25% af aftalt timepris for den aftalte periode + aftalt timepris pr. påbegyndt time.

3.6 Ved Kundens aflysning eller udskydelse af en aftale om konsulentbistand mindre end 5 arbejdsdage før den aftalte dato betales 50 % af det aftalte honorar. Ved Kundens aflysning eller udskydelse mindre end 1 arbejdsdag før den aftalte dato betales det fulde honorar.

3.7 Timepriser kan reguleres årligt pr. 1. januar uden særskilt varsel.

3.8 Tilbud er, hvis ikke andet er anført, gældende 30 dage fra tilbudsdato.

3.9 Standardsoftware afregnes i henhold til gældende prisliste.

3.10 Et al. tager forbehold for software prisændringer og fejl i priser og specifikationer.

 

4. Betaling

4.1 Konsulentydelser udføres efter medgået tid til den aftalte timepris jf. punkt 3. Der faktureres månedsvis bagud på basis af registreret tidsforbrug. Tidsregistrering foretages af konsulenten, og Et al. er forpligtet til at bringe en oversigt over registreret tidsforbrug til kundens kendskab, hvis kunden efterspørger dette. Såfremt der foreligger specielle tidsregistreringsrutiner i kundens virksomhed, er kunden ansvarlig for, at konsulenten modtager instrukser om disse procedurer. Standard betalingsbetingelse er 14 dage netto.

4.2 Betaling med frigørende virkning kan alene ske til Et al., hvorved det præciseres, at betaling direkte til konsulenten ikke fritager kunden for hans/hendes betalingsforpligtelse overfor Et al..

4.3 I tilfælde af forsinket betaling fra kundens side er Et al., foruden retten til at gøre sædvanlige misligholdelses-beføjelser gældende, berettiget til rente svarende til diskontoen + 5% p.a.

 

5. Kundens forpligtelser

5.1 Det påhviler kunden at gøre Et al. opmærksom på eventuelle forskrifter, procedurer og lignende, som måtte være gældende i virksomheden, herunder særligt med hensyn til opretholdelsen af datasikkerhed.

5.2 Kunden udarbejder evt. i samarbejde med Et al., en opgavebeskrivelse og om nødvendigt en kravspecifikation, der klart beskriver opgavens art og omfang. Kunden er desuden forpligtet til at sikre, at Et al. får alle relevante og nødvendige oplysninger vedrørende de ønskede ydelser/opgaver samt kundens IT-udstyr og programmel.

5.3 Kunden skal give Et al. eller underleverandører adgang til kundens IT-udstyr og programmel i nødvendigt omfang. Adgangen kan omfatte både adgang på den pågældende lokation samt via remote opkobling. I det omfang, ydelser kan leveres via opkobling udefra, skal Et al. eller underleverandører være berettigede hertil.

5.4 Kunden er forpligtet til at modtage den aftalte konsulentbistand på den dato der er aftalt.

5.5 Kunden er kun forpligtet til at stille lokaler, IT-udstyr samt øvrige materialer til rådighed for Et al., såfremt dette er aftalt særskilt

5.6 Kunden er direkte ansvarlig og skal altid teste standardsoftware og tilpasninger før ibrugtagning

5.7 Kunden accepterer, medmindre andet er aftalt, at Et al. må angive kundens firmanavn og logo som reference på Et al.’s hjemmeside og evt. marketingmaterialer.

 

6. Leveringstidspunkt

6.1 Da Et al.’s konsulentydelser alene ydes på timebasis, medmindre andet er skriftligt aftalt, må eventuelle angivne arbejdsperioder alene betragtes som vejledende estimater. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af de konkrete opgaver kan være forbundet med stor usikkerhed, hvorfor et estimeret tidsforbrug kan variere betydeligt fra det reelle tidsforbrug.

6.2 Et al. bærer ikke noget ansvar for, at et eventuelt estimeret tidsforbrug overskrides.

 

7. Hemmeligholdelse

7.1 Parterne er hver især forpligtede til uden tidsbegrænsning at hemmeligholde alle oplysninger om den anden part af fortrolig karakter, som måtte komme til deres kendskab som en følge af samarbejdet vedrørende leveringen af konsulentydelser. Som fortrolige oplysninger anses alle oplysninger, som ikke i forvejen er alment kendte eller tilgængelige for offentligheden.

 

8. Ejendoms- og brugsrettigheder

8.1 Kunden har en ubegrænset ikke-eksklusiv brugsret til samtlige produkter, dokumentation, materiale samt designs, som fremstilles af Et al./underleverandøren i henhold til særskilt aftale. Alle immaterielle rettigheder tilhører dog Et al..

8.2 Et al. er desuden, under iagttagelse af punkt 8.1, berettiget til frit at anvende know-how, som oparbejdes i forbindelse med leveringen af ydelser til kunden.

8.3 Såfremt der i forbindelse med løsning af en opgave indgår stockbilleder, købelicenser, ikonbibliotekter og andet nødvendigt for at opgaven løses, indkøbes dette af kunden for egen regning. Et al. bærer ikke noget ansvar for kundens etablering af rettigheder til det indkøbte standardprogrammel eller for standardprogrammellets eventuelle krænkelser af tredjemands rettigheder.

8.4 Hvis Kunden forlader Et al., skal Et al. etablere adgang til al nuværende design udviklet specifikt til kunden. Herunder evt. igangværende arbejder i forhold til ikke afsluttet projekter.

 

9. Ansvarsfraskrivelse

9.1 Parterne er, med nedenstående forbehold, ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for overholdelsen af de mellem parterne indgåede aftaler, herunder nærværende vilkår.

9.2 Et al. er ikke på nogen måde ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder driftstab, tidstab og tab eller forurening af data.

9.3 Et al´s erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til 20% af konsulentydelserne af det af kunden betalte beløb, i henhold til den særskilte aftale.

9.4 Et al. sikre sig efter bedste evne at design ikke krænker 3’ede parts rettigheder men kan ikke holdes ansvarlig for evt. krav der måtte opstå i forbindelse med en sådan tvist.

 

10. Force Majeure

10.1 Ingen af parterne skal i henhold til den indgåede aftale være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve en aftale om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage som følge af sådanne forhold.

 

11. Opsigelse

11.1 Indgåede aftaler med en aftalt slutdato er, medmindre andet er aftalt skriftligt, uopsigelige i kontraktperioden. Ved en kontraktperiodes eventuelle ophør bortfalder aftalen automatisk.

11.2 Indgåede aftaler uden slutdato kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

 

12. Lovvalg og tvister

12.1 Hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold.

12.2 Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om Kontraktens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.

12.3 Løses konflikten ikke senest 14 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat med henvisning til punkt 14.2, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole med Sø- og Handelsretten som værneting i 1. instans.

et-al